آیا جهاد ابتدایی در اسلام داریم پاسخ استاد یوسفی غروی در برنامه پرسمان تاریخی در شبکه جهانی ولایت

آیا جهاد ابتدایی در اسلام داریم پاسخ استاد یوسفی غروی در برنامه پرسمان تاریخی در شبکه جهانی ولایت

Video Source